ADIM  ÜNİVERSİTELERİİŞBİRLİĞİ  PROTOKOLÜ 

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

Bu Protokol; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma - geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

 

DAYANAK

 

MADDE 2

Bu Protokol, 2547 sayılı yasanın 40.maddesi,  16 Temmuz 1999 tarih ve 23757 sayılı resmi gazetede, "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in 1. Maddesinin 1. Ek Maddesi gereğince “iki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile, yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açılabilir” maddesi, 18.02.2009 tarih 27145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve 25.12.2008 tarihli “Toplantı Tutanağı” Protokol resmi dayanağını oluşturur.

 

TARAFLAR

 

MADDE 3

Bu Protokolün tarafları, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’dir.

 

PROTOKOLÜN GENEL ESASLARI

 

MADDE 4

a- ADIM Üniversiteleri eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel üniversiteler arası etkinliklerde işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir,

b- Bölge Üniversiteleri birlikteliğinin simgesi olan Konsorsiyum ADIM olarak isimlendirilmiştir,

c- Üniversiteler birliğini simgeleyecek tanıtıcı ADIM broşürü ve internet sitesi Pamukkale Üniversitesi’nce,  konsorsiyum üniversitelerinin onayı ile hazırlanır ve güncellenir.

 

KURUL VE SEKRETARYA 

 

MADDE 5

ADIM Üniversiteleri İşbirliği Programı, ilgili üniversite rektörlerinden oluşan üst kurul tarafından planlanır ve yürütülür. 

ADIM üniversiteleri arasındaki lisans eğitim-öğretiminde işbirliği, ortak lisansüstü eğitimi, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili işlemler, üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında ilgili dekanlardan ve enstitü müdürlerinden oluşan ayrı alt kurullar tarafından yürütülür. İşbirliği alanının niteliği, kapsamı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulabilir.

ADIM Üniversiteleri İşbirliği Programının Sekretaryası Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülür.

 

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

 

MADDE 6

ADIM Üniversiteleri yukarıda belirtilen konularda birlik üniversitelerine öncelik verirler.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

MADDE 7

İş bu Protokol, ADIM işbirliği kapsamındaki üniversitelerin senatolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve ilgili üniversite rektörleri tarafından yürütülür.

 

8 (sekiz) nüsha olarak tanzim,  imza ve teati edilmiştir.   ..../..../2009

 

 

 

Prof.Dr. Şükrü BOYLU

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof.Dr. Ali ALTUNTAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof.Dr. Güner ÖNCE

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 

 

 

Prof.Dr. Gökay YILDIZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof.Dr. Şener OKTİK

Muğla Üniversitesi Rektörü   

 

 

Prof.Dr.Fazıl Necdet ARDIÇ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof.Dr.Adnan ŞİŞMAN

Uşak Üniversitesi Rektörü

 

 

   

ADIM ÜNİVERSİTELERİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANACAK

ESASLAR

 
 

AMAÇ

 

MADDE 1

Bu esasların amacı ADIM Üniversitelerinin ortak lisansüstü programlarında uygulanacak temel esasları belirlemektir.

 

DAYANAK

 

MADDE 2

Bu esaslar, 16 Temmuz 1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 18.02.2009 tarih 27145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

ESASLAR

MADDE 3

Anabilim Dallarına öğrenci alınması, her Enstitünün Yönetmelik ve Yönergelerine uygun olarak kendileri tarafından yapılır.

 

MADDE 4

Öğrenciler kayıtlı oldukları veya olacakları üniversitenin enstitüsü ile ilgili yönetmelik ve yönergelere bağlıdır.

MADDE 5

Açılacak dersler, her Anabilim Dalı tarafından belirlenir ve bağlı oldukları Enstitülerine sunulur. Derslerin birbirleriyle uyumlu olması amacıyla Anabilim Dalları işbirliği yapar.

 

MADDE 6

Öğrenciler, danışmaların görüşleri uyarınca, her iki Enstitüde açılan derslerden, kredileri sayılmak üzere dersler alırlar.

 

MADDE 7

Kayıtlı oldukları programlarda lisansüstü eğitimlerinibaşarı ile tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları enstitünün diploması verilir.

 

MADDE 8

Laboratuar kullanımına dayanan çalışmalarda her iki Anabilim Dalının olanakları ortaklaşa kullanılır. Üniversitelerden sağlanacak mali proje destekleri her Anabilim Dalının kendi gereksinimleri için kullanılır.

 

MADDE 9

Bu esaslar içinde belirtilmemiş durumlarda, ilgili Enstitülerin Yönetmelik ve Yönergeleri, 18.02.2009 tarih 27145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” geçerlidir.

 

YÜRÜRLÜLÜK

 

MADDE 10

Bu esaslar, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 11

Bu esasları ADIM Üniversiteleri Enstitü Müdürleri yürütür.